На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези члана 41. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/2009. и 52/2011.) и члана 54. Статута , Школски одбор  у проширеном саставу Графичке школе, на  седници  одржаној дана 28.02.2012. године,  донео је

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА

И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Правилником утврђују се права и обавезе ученика, одговорност ученика (дисциплинска и материјална), васпитно дисциплински поступак, васпитне и васпитно- дисциплинске мере и правна заштита ученика  Графичке школе ( у даљем тексту : Школа ).

 

Члан 2.

 

Организација рада Школе омогућава ученику несметано остваривање његових права и  испуњавање обавеза у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ( у даљем тексту: Закон ), Законом о средњој школи ( у даљем тексту: посебан закон) и другим општим актима Школе.

 

 

II  ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 3.

 

            У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом којим се прописује забрана дискриминације.

            Под дискриминацијом  лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 4.

 

            У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

            Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

            Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

            Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко кажњавање ученика од старане запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

            Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

            Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.

            У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

            Због повреде забране из става 8. овог Правилника, против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 

 

III        ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

1. Права ученика

Члан 5.

 

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом и посебним законима, а Школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на :

1)                квалитетан образовно – васпитни рад који обезбеђује остваривање свих принципа и циљева образовања и васпитања утврђених Законом

2)                уважавање личности;

3)                подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4)                заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5)                благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6)                информације о његовим правима и обавезама;

7)                учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима;

8)                слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9)                подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10)            покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно – васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

11)            остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање Школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом и овим Правилником;

12)            право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика из става 1. овог члана.

 

Члан 6.

 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Школе у случају повреде права из члана 5. став 1. овог Правилника, или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим, одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у Школи је дужан да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

 

2. Обавезе ученика

Члан 7.

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Ученик има обавезу да:

1.      редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2.      поштује школска правила, одлуке директора и органа Школе;

3.      ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

4.      у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5.      не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

6.      поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

7.      чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно васпитног рада;

8.      у Школу долази прикладно одевен, водећи рачуна о личној уредности и хигијени,

9.      стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима  

      еколошке етике

10.  да у року од 8 дана правда изостанке и доставља потпуне и тачне контакт информације

 

III   ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

Члан 8.

 

       Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Одељењски старешина и психолошко педагошка службе воде евиденцију појачаног васпитног рада.

Члан 9.

 

             Ученик може да одговара само: за лакшу повреду обавезе која је у време извшења била  утврђена овим Правилником, за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране из члана 44. и 45. Закона и чл.3. и 4. овог Правилника.

 

 

   IV ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА И ИЗРИЦАЊЕ

          ВАСПИТНИХ  МЕРА

Члан 10.

 

 Лакше повреде обавеза ученика су:

 

 1. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовног рада, у току школске године, до 25 неоправданих изостанака;
 2. неблаговремено правдање изостанака,
 3. учестало неоправдано закашњавање на часове;
 4. непридржавање правила понашања у школи, т.ј. понашање супротно одредбама Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката школе.
 5. непристојно понашање према друговима и другарицама, наставницима  и  другим радницима Школе;
 6. недолично понашање у Школи и предузећима где се обавља пракса;
 7. немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Школе и предузећа у којима се обавља пракса;
 8. немаран однос према чистоћи и естетском изгледу Школе (писање графита, прљање зидова, бацање отпадака и сл.)
 9. недисциплиновано понашање на часовима;
 10. непримерено одевање у Школи и предузећима где се обавља пракса.
 11. злоупотреба лекарског оправдања;
 12. коришћење мобилног телефона, електронских уређаја, вокмена и других средстава којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а којима се не угрожавају права других и не служи за превару у поступку оцењивања

Члан 11.

 

За лакшу повреду обавеза ученика може да се изрекне васпитна мера – опомена, укор одељењског старешине или укор одељењског већа, у складу са овим Правилником.

Васпитна мера се може изрећи  ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1. овог члана, без вођења васпитно – дисциплинског поступка, при чему се води рачуна о поступности при изрицању истих.

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника.

            Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

 

Члан 12.

 

Опомена се може изрећи за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада од 8 часова у току школске године или за друге лакше повреде обавезе ученика.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Укор одељењског старешине се може изрећи за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада када ученик начини нових 8 неоправданих изостанака ( укупно 16) након изречене опомене у току школске године или друге лакше повреде обавезе ученика.

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

 

Члан 13.

 

Укор одељењског већа се може изрећи за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада када ученик начини нових 9 неоправданих изостанака ( укупно 25 ) након изреченог укора одељењског старешине у току школске године или друге лакше повреде обавезе ученика.

  Укор одељењског већа изриче одељењско веће већином гласова од укупног броја чланова одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана одељењског већа. Гласање је јавно.

Васпитна мера укор одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

 

 

 

 

 

 

 ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКИ  ПОСТУПАК И  ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 14.

 

            Теже повреде обавеза ученика су:

 

1.           уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2.           преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односноисправи коју изда друга организација;

3.           уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4.           подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5.           уношење у Школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6.           свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;

7.           употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8.           неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова  у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно старатеља од стране школе.

 

За повреде из тачке 8. овог члана обавезна је поступност.

 

Члан 15.

           

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 44 и 45 Закона може се изрећи васпитно – дисциплинска мера – укор директора, укор Наставничког већа и  искључење ученика из Школе;

Мере из става 1. овог члана могу да се изрекну ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника.

            Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

  Мере из става 1. овог члана се могу се изрећи ученику након спроведеног васпитно – дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

 

Члан 16.

 

Када ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 44. и 45. Закона и члана 3. и 4. овог Правилника, Школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ односно старатељ и укључује га у одговарајући поступак.

  Одељењски старешина или друго лице које има сазнање о извршеној повреди одмах обавештава директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из члана 3. и 4. овог Правилника.

Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

 Члан 17.

 

По добијању обавештења о извршеној тежој повреди обавеза ученика или повреди забране, најкасније у року од 30 дана  директор закључком покреће васпитно – дисциплински поступак

Васпитно – дисциплински поступак је хитан.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

 

Члан 18.

 

            Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу и одељењском старешини.

                                                              Члан 19.

 

Васпитно-дисциплински поступак води директор и окончава га решењем након утврђивања свих чињеница које су од значаја за доношење решења.                                              

                                                              

                                                             Члан 20.

 

Директор  обавештава  ученика, родитеља, односно старатеља ученика и сведоке о дану, времену и месту саслушања.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик у присуству родитеља, односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.

О вођењу васпитног-дисциплинског поступка води се записник.

По завршетку васпитно – дисциплинског поступка записник се доставља органу надлежном за одлучивање.

 

      Члан 21.

 

            Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из члана 44. и 45. Закона и члана 3. и 4. овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.

 

Члан 22.

 

            Васпитна и васпитно – дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Члан 23.

 

            Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине на крају првог и  другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.

Члан 24.

 

Код изрицања васпитно дисциплинских мера из чл. 15. овог Правилника за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25, треба водити рачуна о поступности изрицања мера.

Одељењски старешина је обавезан да након изречене васпитно-дисциплинске мере за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о нових 15 неоправданих изостанака ученика.

Након тога одељењски старешина обавештава директора о околностима за покретање новог васпитно-дисциплинског поступка.

           

Члан 25.

 

Укор директора може се изрећи  за учињену тежу повреду обавезе ученика и  повреде забране из члана 44. и 45. Закона  и 3. и 4. овог Правилника.

            Након спроведеног васпитно - дисциплинског поступка и утврђене одговорности ученика, директор Школе изриче васпитно – дисциплинску меру укор директора и доноси решење.

Укор наставничког већа и искључење из школе могу се изрећи за тежу повреду обавезе ученика и  повреде забране из члана 44. и 45. Закона  и 3. и 4. овог Правилника,

  Након спроведеног васпитно - дисциплинског поступка и утврђене одговорности ученика, наставничко веће доноси одлуку о изрицању васпитно дисциплинске мере већином гласова, од укупног броја чланова наставничког већа.

  На основу одлуке наставничког већа директор школе доноси решење о васпитно – дисциплинској мери  из става 1.  Решење мора да садржи све саставне делове које садржи решење у управном поступку.

 

 

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

 

Члан 26.

 

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи или предузећу у којем се одржава пракса намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Члан 27.

 

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор закључком.

Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је проузроковао утврђује трочлана  комисија коју именује директор Школе.

 

 

 

Члан 28

 

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене или уништене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ сручњака.

Члан 29.

 

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе, односно предузећа којем је штета нанета.

Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

 

Члан 30.

 

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

 

VII  ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

 

Члан 31.

 

            Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно – дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из члана 44. и 45. Закона и члана 3. и 4. овог Правилника и на решење о утврђеној материјалној одговорности ученика у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

            Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена Законом  или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл.44. и 45.Закона, право из члана 5. овог правилника, што утиче на статус ученика, има право да поднесе  захтев за заштиту права Министарству у року од осам дана од сазнања за повреду својих права.

            Ако оцени да је захтев из става 2.овог члана основан Министарство ће у року од осама дана од дана пријема захтева да упозори Школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде Закона.

            Ако Школа не поступи по упозорењу из става 3.овог члана, Министарство ће одлучити по захтеву.

 

Члан 32.

 

            Школски одбор решава по жалби из члана 33. овог Правилника у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

Против другостепеног решења о изреченој васпитно дисциплинској мери искључења ученика, ученик, његов родитељ или старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 33..

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

 

Члан 34.

 

            Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о правима, обавезама и одговорностима ученика у Графичкој школи бр. 01-8/1 од 26.02.2010.

 године.

 

 

                                                                        Председник Школског одбора

Милан Вулевић